صفحه اصلی›› خبرها›› خبر

پپيمايش غار سلطان امجك استان مركزي توسط گروه امداد و نجات كوهستان


اعضاي گروه پرتلاش امدادو نجات كوهستان غار سلطان امجك واقع در استان مركزي را در تاريخ1393/4/27 را با بردباري تمام پيمودند.
اعضائ شركت كننده :محمد عرب /عليرضا اشرفي/مهدي والامقام /مسعود ملكي/ كيانوش رضايي