صفحه اصلی›› خبرها›› خبر

پناه گیری را بیاموزیم تمرین کنیم و به دیگران نیز بیاموزیم


پناه در برابر زلزله :
تجربه ی کشور های زلزله خیز نشان می دهد که ایجاد آمادگی در برابر زلزله می تواند عامل مؤثری در کاهش عواقب
ناشی از زلزله باشد. لذا می توان با رعایت اقدامات و نکات ایمنی ، آمادگی لازم را برای کمک و مشارکت یکدیگر در
کاهش خسارت های ناشی از زلزله اقدامات مؤثری انجام داد. در بحث پناه گیری از دیدگاه کارشناسان دو نظریه
تاکید می شود .
-2 نظریه پناه گیری در زیر اشیاء مقاوم در مقابل سنگینی آوار
1 نظریه پناه گیری در مثلث حیات -
مثلث
حیات در زلزله
.2 درمثلث حیات به شما توصیه می شود به جای این که زیر میز بروید بهتر است کنار اجسام سخت و با قابلیت تراکم
کم پناه بگیرید . چون در این حالت بعداز فروریختن سقف
به صورت یکپارچه ، فضایی مثلثی شکل در کنار جسم
تشکیل می شود که می تواند فرد را نجات دهد .
)مطابق تصویر روبرو(
.1 بچه ها وحیوانات)مانند؛ سگ و گربه ( همگی اغلب به صورت طبیعی در وضعیت جنینی که در رحم قرار دارند خم
می شوند . شما هم باید همین طور عمل کنید . این غریزه طبیعی ایمنی واصل بقاء است . شما می توانید با همین
شیوه در فضای خالی کوچکتری زنده بمانید . پس در زمان بروز زلزله سریع خود را کنار اشیاء برزرگ و یا اجسام
محکمی که در مقابل ضربه کمتر فشرده می شوند و فضای خالی در مجاور خود باقی می گذارند ، قرار گیرید .
.9 ساختمان های چوبی از ایمن ترین نوع ساختمان ها محسوب می
شوند که می توانید در هنگام وقوع زلزله در داخل آن ها باشید ،
دلیل آن ساده است چونکه چوب قابل انعطاف بوده و با نیروی زلزله
3
به راحتی حرکت می کند . اگر ساختمان چوبی فرو ریزد، فضای خالی بزرگی ایجاد می شود . همچنین ساختمان
های چوبی دارای وزن متمرکز شده و خردکنندگی کمتری هستند . ساختمان آجری ، می توانند درحد قطعات آجر
متلاشی شوند و آجر ها منجر به بروز صدمات زیادی می شوند . البته صدمات ناشی از فروریختن آن ها از صدمات
حاصل قطعات بتنی بزرگ کمتر است .
.4 اگر زلزله در هنگام شب، زمانی که درختخواب خود هستید اتفاق بیافتد
؛کافی است از روی تخت به پائین بغلتید و در فضای ایمنی و مناسبی که
در اطراف تخت وجود دارد قراربگیرید .
هتل ها می توانند زنده ماندن ساکنان خود را در هنگام وقوع زلزله ، با
نصب تابلوی راهنما در پشت درب اتاق ها ، به ساکنین اطلاع رسانی
نمایند ،
.5 اگرشما هنگام وقوع زلزله درحال تماشای تلویزیون هستید و فرار از در یا
پنجره برایتان به سادگی امکانپذیر نیست ، در وضعیت جنینی در کنار
کاناپه یا صندلی بزرگ خم شوید . )مطابق تصویر روبرو(
.6 در روش مثلث حیات ، به افراد توصیه شده تا
در هنگام وقوع زلزله در خیابان ، توقف کرده از
خودرو خارج شده و در کنار آن نشسته و یا
دراز بکشد .
کلیه اتومبیل ها دارای فضای خالی به ارتفاع 39
سانتیمتر در اطراف خود ایمن هستند .
4
.7 در هنگام وقوع زلزله به محوطه خالی بروید و از درختان ، سیم های برق ، اتومبیل ها و سایر اشیای پرخطر دوری
کنید .
.8 از در داخل ساختمان هایی که از گل و آجر ساخته شده اند هرچه سریعتر خارج شوید .
.3 اگر بیرون از ساختمان هستید بهتر است که از ساختمان فاصله گرفته و به میانه خیابان بروید .
.29 در روش مثلث حیات توصیه می شود تا در هنگام
زلزله فرد در کنار اشیای بزرگی که از فلز ساخته شده مانند
اجاق گاز ، یخچال و ماشین لباسشوئی قرار بگیرید .
.22 در روش مثلث حیات توجه می شود تا در هنگام وقوع زلزله فرد بین دو شی ء بزرگ مانند فضای بین دو
خودرو و یا دو تخت یک نفره یا دو میزه پناه بگیرید .
مسئول سایت