صفحه اصلی›› خبرها›› خبر

واحد داوطلبان


بازهم
همپای فروردین در فصل جاودان امید ، شکوه همدلی را،مهربانانه به عیدانه سفره های خالی ببر یم.
حمایت های خیرخواهانه خود را به شماره حساب 99999 بانک ملت به نام جمعیت هلال احمرواریز فرمایید ونوید بخش امید برای هموطنانی باشید که چشم انتظار حضور سبز شماهستند.