صفحه اصلی›› خبرها›› خبر

فراخوان تکمیل پرونده


از اعضای محترم ( جوانان ،داوطلبان،امدادگران )درخواست می‏ شود در اسرع وقت جهت تکمیل پرونده ی عضویت خود و ثبت در سامانه به واحد مربوطه مراجعه نمایند.