صفحه اصلی›› خبرها›› خبر

دوره نسخه خوانی ویژه اعضاء جمعیت


به منظور ارتقاء دانش امدادی و افزایش توانایی اعضای امدادگر - جوانان و داوطلبان دوره تخصصی نسخه خوانی از تاریخ 94/1/21 باحضور 30 نفر از اعضاء آغاز گردید .
دوره مذکور در دو بخش تئوری و عملی به مدت 40 ساعت آموزشی با آزمون کتبی و عملی برگزار می گردد و در پایان به قبول شدگان گواهی آموزشی اعطا خواهد شد .