صفحه اصلی›› خبرها›› خبر

اجرای طرح داوطلب یار امداد و نجات


طرح داوطلب یار امداد ونجات با همکاری 10 پزشک و 12 پرستار داوطلب در تاریخ 93/12/27 در میدان فرودگاه و پایگاه غرب اجرا گردید .
در این طرح که به مدت 18 روز بطول انجامید به 150 نفر از مسافرین خدماتی از جمله ویزیت رایگان و خدمات پیش بیمارستانی ارائه شد .